Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác

Một số nội dung khác

Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh Về việc Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo: Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh Về việc Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Vui lòng …

Đọc thêm

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Vui lòng xem chi tiết tại đây

Đọc thêm

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh Công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty của bà Trương Thị Ngọc Mão

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo: Về việc nhận được đơn xin từ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty của bà Trưởng Thị Ngọc Mão Vui lòng xem chi tiết tại đây

Đọc thêm

Nghị Quyết HĐQT của Công ty CP Lương thực TP.HCM Về việc Hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 18/01/2024 và Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo: Nghị Quyết HĐQT của Công ty CP Lương thực TP.HCM Về việc Hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 18/01/2024 và Thông qua ngày đăng ký cuối …

Đọc thêm