• Trung tâm phân phối 363 Bến Bình Đông Quận 8 Tp. Hồ Chí Minh