Trang chủ / Admin

Admin

Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh Về việc Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo: Nghị Quyết HĐQT Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh Về việc Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Vui lòng …

Đọc thêm

Công ty Cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị Công ty Vui lòng xem chi tiết tại đây

Đọc thêm