Trang chủ / Bộ máy tổ chức / Ban kiểm soát

Ban kiểm soát

     Ban kiểm soát có 03 (ba) thành viên, bao gồm Trưởng ban chuyên trách và các thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Nhiệm kỳ của BKS là 05 (năm) năm và thành viên của BKS có thể được bầu lại sau khi kết thúc nhiệm kỳ. BKS của nhiệm kỳ vừa kết thúc vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi BKS mới được bầu và tiếp quản công việc.

     Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên mới là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ hiện tại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.