Trang chủ / GIỚI THIỆU / Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng – Nhiệm vụ

     Mục đích kinh doanh của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty) là mang lại lợi nhuận và hiệu quả cao nhất, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại Công ty. Trong điều kiện tuân thủ các quy định của Pháp luật, phát triển bền vững lâu dài, không ngừng cải tiến các nguồn lực, cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh doanh, uy tín và năng lực cạnh tranh của Công ty.

     Công ty hoạt động kinh doanh đa ngành, đa nghề, trong đó ưu tiên ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông và người lao động. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty có thể tiến hành đăng ký hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được Pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

     Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là Kinh doanh lương thực, thực phẩm và công nghệ phẩm; Thu mua, chế biến và xuất khẩu mặt hàng gạo các loại; Kinh doanh xăng dầu…Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp cho ngành, nghề chính: bán sỉ và lẻ trong các cửa hàng tiện ích, xăng dầu; khai thác nhà đất và các ngành, nghề kinh doanh khác được pháp luật quy định.

(Xem thêm: ngành nghề kinh doanh của Công ty kế thừa giai đoạn Công ty TNHH MTV được quy định tại khoản 2, điều 4, chương II (trang 6) của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần)

     Công ty có các quyền và trách nhiệm được quy định theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và các quy định Pháp luật có liên quan. Công ty thành lập 05 Phòng nghiệp vụ và 10 Chi nhánh (đơn vị) trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

   » Phòng Tổ chức – Hành chính:

     – Tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng giám đốc trong các lĩnh vực tổ chức, quản lý bộ máy; nhân sự, lao động – tiền lương; các vấn đề liên quan đến việc làm, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm và các quy định khác của Pháp luật hiện hành; hành chính – tổng hợp, văn thư – lưu trữ; thi đua khen thưởng, công tác pháp chế, bảo vệ nội bộ; phòng chống tham nhũng, theo dõi, quản lý cổ đông; Tham mưu việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

   » Phòng Tài chính – Kế toán:

– Đề xuất các hình thức và giải pháp cần thiết nhằm thu hút, tạo lập và sử dụng hợp lý các nguồn tài chính, các quỹ tiền tệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.
– Giúp HĐQT và Tổng giám đốc Công ty trong việc chấp hành các quy định về tài chính, tín dụng, chế độ kế toán của Nhà nước cũng như của Công ty.
– Bảo đảm đáp ứng đủ vốn cho hoạt động SXKD và các hoạt động khác.
– Giúp Tổng giám đốc và HĐQT kiểm soát dòng tiền các hoạt động kinh tế trong Công ty.
– Kiểm soát hoạt động tài chính của các đơn vị trực thuộc Công ty.
– Xây dựng quy trình quản lý thu, chi tài chính của Công ty.

   » Phòng Kinh doanh:

     – Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch SXKD, xúc tiến thương mại, công tác thị trường, khai thác khách hàng, quản lý sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, thiêu thụ sản phẩm; cung cấp, điều động phương tiện vận chuyển; quản lý, kinh doanh, phân phối hàng hóa nhằm đem lại hiệu quả cao trong hoạt động SXKD của Công ty. Trực tiếp đẩy nhanh tiến độ lưu thông hàng hóa, giảm thiệt hại về tồn vốn và các thiệt hại tài chính do hàng hóa lưu kho với thời gian dài.

     – Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, xuất nhập khẩu, việc đàm phán ký kết Hợp đồng ngoại thương có hiệu quả và tránh mọi rủi ro, tổn thất tiền hàng. Thực hiện công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa phục vụ cho yêu cầu kinh doanh xuất nhập khẩu.

     – Nghiên cứu tình hình về cung cầu, giá cả sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước để xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh xuất nhập khẩu phù hợp với quy mô hoạt động tại từng thời kỳ.

     – Tổ chức tìm kiếm khách hàng mới; giữ vững khách hàng truyền thống.

   » Phòng Đầu tư – Kỹ thuật Công nghệ:

     – Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác quản lý các hoạt động đầu tư và kỹ thuật xây dựng cơ bản do Công ty quản lý.

     – Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật công nghệ sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm và an toàn vệ sinh lao động.

     – Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc Công ty về công tác quản lý nhà đất và khai thác sử dụng mặt bằng.

     – Tham mưu cho Ban Tổng diams đốc Công ty về công tác hợp tác và đầu tư, lập dự án đầu tư, liên doanh, liên kết ra ngoài Công ty.

     – Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong công tác xây dựng chiến lược đầu tư, kinh doanh, sử dụng mặt bằng, kho bãi; các vấn đề về xây dựng cơ bản, tổ chức đấu thầu, chọn thầu; công nghệ xay xát, chế biến, định mức kinh tế – kỹ thuật theo đúng mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty.

   » Phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông:
    a) Đối với công nghệ thông tin
– Thực hiện công tác quản lý, vận hành và triển khai các ứng dụng CNTT trong các hoạt động SXKD của Công ty.

– Tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu về CNTT, tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về chiến lược phát triển CNTT.

– Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và dự toán kinh phí hoạt động cho toàn bộ hệ thống CNTT của Công ty.

– Xây dựng định hướng, chiến lược và phát triển các giải pháp CNTT để ứng dụng cho hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn phát triển.
b) Đối với truyền thông

– Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc về quản lý thông tin và hoạt động truyền thông.

– Xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty.

– Tạo dựng mối quan hệ với các cơ quan truyền thông đại chúng và xây dựng văn hóa Công ty.

– Tổ chức các sự kiện truyền thông của Công ty, công bố thông tin và truyền tải nội dung thông tin chính xác, kịp thời.

     Các chi nhánh: Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu, kế hoạch Công ty giao; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn lực Công ty giao có hiệu quả; thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về quản lý kinh tế, tài chính của Công ty và của Nhà nước; quản lý và phân công lao động hợp lý, hiệu quả, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong đơn vị.

Nguồn: FOODCOSA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.