Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / FCS: Huỳnh Thị Phượng – Kế toán trưởng – đăng ký bán 6,500 CP

FCS: Huỳnh Thị Phượng – Kế toán trưởng – đăng ký bán 6,500 CP

     Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Bà Huỳnh Thị Phượng – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh, thông báo việc đăng ký bán cổ phiếu FCS với thông tin cụ thể sau:

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Phượng

– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng

– Mã chứng khoán: FCS

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,500 CP (tỷ lệ 0.03%)

– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6,500 CP

– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/03/2017

– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/04/2017.