Trang chủ / Bộ máy tổ chức / Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

     HĐQT có 05 (năm) thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT chuyên trách và các thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Nhiệm kỳ của HĐQT là 05 (năm) năm và thành viên của HĐQT có thể được bầu lại sau khi kết thúc nhiệm kỳ. HĐQT của nhiệm kỳ vừa kết thúc vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi HĐQT mới được bầu và tiếp quản công việc.

     Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên mới là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ hiện tại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.