Trang chủ / Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2022 Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin Báo cáo tài chính Quí 3 năm 2022 Vui lòng xem/tải thông tin TẠI ĐÂY

Đọc thêm

Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 28/9/2022 về điều chỉnh thời gian trích khấu hao tài sản cố định là nhà cửa vật kiến trúc sau cổ phần hóa của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị Công ty công bố Nghị quyết số 14/NQ-LT-HĐQT và Quyết định số 12/QĐ-LT-HĐQT ngày 28/9/2022 về điều chỉnh thời gian trích khấu hao tài sản cố định là nhà cửa vật kiến trúc sau cổ phần hóa của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố …

Đọc thêm