Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác

Một số nội dung khác

Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 28/9/2022 về điều chỉnh thời gian trích khấu hao tài sản cố định là nhà cửa vật kiến trúc sau cổ phần hóa của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Hội đồng quản trị Công ty công bố Nghị quyết số 14/NQ-LT-HĐQT và Quyết định số 12/QĐ-LT-HĐQT ngày 28/9/2022 về điều chỉnh thời gian trích khấu hao tài sản cố định là nhà cửa vật kiến trúc sau cổ phần hóa của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố …

Đọc thêm