Trang chủ / Bài viết / HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Trong chuỗi các sự kiện quan trọng năm 2023, Công ty CP Lương  thực Thành phố Hồ Chí Minh với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nội dung đến hình thức,  sáng ngày 25/4/2023 đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là Đại hội).

Toàn cảnh Đại hội

Đại biểu/Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự Đại hội đại diện cho 29.190.144 cổ phần có quyền biểu quyết đã biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% thông qua chương trình, quy chế làm việc, quy chế đề cử ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II năm 2021 – 2026; các báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023; báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 và các tờ trình của HĐQT tại Đại hội về: Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT; về thực hiện giao dịch đối với cá nhân, tổ chức có liên quan, về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm, thuê tài sản cố định trong năm 2023; về tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023; về miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ II năm 2021 – 2026.

Kế hoạch SXKD năm 2023, Công ty phấn đấu đạt doanh thu 369 tỷ đồng, lợi nhuận 01 tỷ đồng, nộp ngân sách theo quy định pháp luật.

Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội
và phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng giám đốc Công ty trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ II năm 2021 – 2026 thay bà Đỗ Ngọc Nga đã có đơn xin từ nhiệm

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Dũng cùng các thành viên HĐQT
nhiệm kỳ II năm 2021 – 2026
HĐQT, Ban điều hành chụp ảnh cùng lãnh đạo Tổng công ty
và Tập đoàn SOMO Việt Nam

Đại hội kết thúc lúc 11g 15 phút cùng ngày với phần biểu quyết 100% đại biểu tán thành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội

NGUỒN FOODCOSA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.