Trang chủ / Đại hội đồng cổ đông / Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

THÔNG BÁO
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

1. Thời gian và địa điểm:
– Thời gian: Lúc 8:00 giờ, Thứ ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018.

– Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Nội dung Đại hội: Theo Thư mời họp.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội:

STT Tên Tài liệu Tải tài liệu
1 Thư mời họp. Tải về
2 Phiếu xác nhận/ phiếu ủy quyền Tải về
3 Chương trình cuộc họp. Tải về
4 Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng SXKD năm 2018. Tải về
5 Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Tải về
6 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Tải về
7 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Tải về
8 Tờ trình Quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2018 của công ty. Tải về
9 Tờ trình Phê chuẩn chọn Công ty kiểm toán. Tải về
10 Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Tải về
11 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021. Tải về
12 Phiếu biểu quyết. Tải về
13 Thông qua Nghị quyết Đại hội. Tải về

* Quý cổ đông có thể Tải toàn bộ tài liệu TẠI ĐÂY