Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

        Ảnh lưu niệm giữa lãnh đạo Công ty với khách mời trước thềm Đại hội

         Sáng ngày 30/6/2017, tại số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TPHCM, Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán FCS) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (ĐHĐCĐ).

         Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút, có 54 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký dự họp, đại diện cho 29.290.008 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

         Đến dự ĐHĐCĐ của Công ty có Ông Vũ Bá Vinh, thành viên HĐTV Tổng công ty Lương thực miền Nam cùng các lãnh đạo HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư SFC.

         Sau hơn 03 giờ làm việc, ĐHĐCĐ đã hoàn tất chương trình Đại hội. Nghị quyết được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

        Ngoài các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua một số tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

  

Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội

        ĐHĐCĐ đã bầu ông Trương Tiến Dũng là thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Hạnh Phúc đã có đơn từ nhiệm (đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội) và ông Phan Lê Duy là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay ông Võ Thành Nhân đã có đơn từ nhiệm (cùng đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

   

Chia tay thành viên HĐQT, BKS và giới thiệu thành viên HĐQT, BKS mới nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

   

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại của Công ty

        

NGUỒN FOODCOSA