Trang chủ / Đại hội đồng cổ đông / Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

THÔNG BÁO
Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

1. Thời gian và địa điểm:
– Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 12 năm 2019

– Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Nội dung Đại hội: Theo Thư mời họp.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội:

01. Thư mời

02. Giấy xác nhận, giấy ủy quyền

03. Chương trình ĐHĐCĐ 2019

04. Quy chế làm việc

05. Báo cáo SXKD 2017, 2018

06. Báo cáo hoạt động của HĐQT 2017, 2018

07. Báo cáo tài chính 2017, 2018

08. Báo cáo của BKS 2017, 2018

09. Tờ trình bổ sung ngành nghề, sửa đổi điều lệ

10. Tờ trình tiền lương 2017, 2018

11. Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2018, 2019

12. Quy chế quản trị nội bộ và tờ trình thông qua quy chế.

13. Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT và tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT

14. Dự thảo và Nghị quyết

15. Phiếu biểu quyết

Quý cổ đông tải toàn bộ tài liệu TẠI ĐÂY.