Trang chủ / Tin công đoàn / Ngày môi trường thế giới

Ngày môi trường thế giới

     Thực hiện văn bản số 78/CV-CĐTCT ngày 02/6/2019 của Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới.

     Công đoàn cơ sở Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2019. Cụ thể như sau:

     I. HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC TUẦN LỄ BIỂN HẢI ĐẢO VIỆT NAM, HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2019

          1. Mục đích

     Tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019 với chủ đề “Giới và Đại dương” (Gender and The Oceans) nhằm kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương để đạt được mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đến năm 2030.

          2. Yêu cầu

     – Phát động, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019 sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong Công ty.

     – Thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn với cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động triển khai các chương trình hành động cụ thể, đẩy mạnh các phong trào có sự tham gia của quần chúng để có sức lan tỏa rộng lớn.

     – Thông qua việc tuyên truyền giúp thay đổi thái độ, thói quen thải bỏ rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn.

     – Tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng các hoạt động thực tiễn và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong Công ty.

          3. Nội dung hoạt động

     – Tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan tới biển, đảo Việt Nam: những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế liên quan tới biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền các nội dung, các vấn đề liên quan đến kinh tế thủy sản, đặc biệt là giảm thiểu và chấm dứt hành vi vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế của các tàu cá, đoàn viên, ngư dân các nghiệp đoàn nghề cá, đoàn viên công đoàn và người lao động;

     – Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động trong cơ quan, gia đình, người dân nơi sinh sống cùng hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, thực hiện việc sử dụng, thu gom, phân loại, xử lý chất thải, rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa và nilon tại khu vực bãi biển nhằm thay đổi nhận thức của cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong việc giữ gìn, bảo vệ và khai thác tài nguyên biển; khuyến khích hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo của tổ chức công đoàn và người lao động; phê bình, nhắc nhở những hành vi khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường biển và hải đảo nhằm tạo ý thức bảo vệ môi trường biển trong mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động trong Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh.

     – Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực như: chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường, khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa… nhằm khuyến khích người lao động hạn chế, tiến tới cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon cũng như từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng nhân sự kiện Ngày Đại dương thế giới năm 2019.

     – Tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu với chủ đề “Giới và Đại dương” ở cơ quan, đơn vị, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở vận động người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

     – Phát hiện, phổ biến, giới thiệu, nhân rộng các mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên môi trường trong việc tăng cường giám sát, quản lý phân loại thu gom, xử lý chất thải, rác thải; biểu dương khen thưởng những tập thể và cá nhân có đóng góp hiệu quả, thiết thực, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; khuyến khích hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên môi trường biển và hải đảo của tổ chức công đoàn và người lao động.

     II. HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI NĂM 2019

     1. Mục đích

     Tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” nhằm kêu gọi đoàn viên công đoàn và người lao động trong Công ty giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

     2. Yêu cầu

     – Phát động, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong Công ty.

     – Thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn với cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động triển khai các chương trình hành động cụ thể, đẩy mạnh các phong trào bảo vệ môi trường và tạo điều kiện cho người lao động thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để có sức lan tỏa lớn, các hoạt động phải thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của mọi người, mọi giới, mọi lứa tuổi.

     – Phổ biến, thông tin cho toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động trong công ty về tác hại của ô nhiễm không khí và lợi ích của việc sử dụng các phương tiện công cộng đối với môi trường không khí.

     – Tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của đoàn viên công đoàn, người lao động trong công ty.

     3. Nội dung hoạt động

     – Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Ngày Môi trường thế giới với các nội dung phong phú, tác động ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức về việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

     – Tập trung kiểm soát bụi trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải tại các công trường xây dựng.

     – Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực như: phát động phong trào đi bộ, đi xe đạp, sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm không khí, phong trào trồng cây xanh.

     – Khuyến khích xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng và người lao động như: công trình xử lý nước thải, chất thải rắn, trồng cây xanh tại khuôn viên đơn vị; lồng ghép việc phổ biến kiến thức về môi trường, lối sống xanh, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học; trồng cây xanh với việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị, thường xuyên tổ chức đưa tin người tốt, việc tốt, cập nhật các dữ liệu về luật pháp, chiến lược, chương trình hành động có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường lên trang tin điện tử của Công ty.

     – Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” tại các nơi công cộng, tuyến đường chính dẫn vào cơ quan, tại nơi làm việc, nơi đông người qua lại nhằm truyền tải thông điệp, hành động bảo vệ môi trường.

     – Phổ biến, giới thiệu, nhân rộng các mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; phát hiện biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc giảm thiểu nguồn gây ô nhiễm bằng những hành động thiết thực, khuyến khích hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường của tổ chức công đoàn và người lao động.

     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     1. Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc triển khai việc treo khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới tại trụ sở làm việc.

     2. Đoàn thanh niên phối hợp cùng Công đoàn cơ sở tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải xung quanh trụ sở làm việc, nhà xưởng, kho bãi…không chỉ trong Ngày Môi trường thế giới mà phải xem đây là việc làm thường nhật trong suốt thời gian tham gia sinh hoạt, công tác tại đơn vị.

     3. Các đơn vị tổ chức thực hiện vệ sinh phòng làm việc, sắp xếp tài liệu đảm bảo gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.

     Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 và Ngày Đại dương thế giới năm 2019 của Công đoàn cơ sở Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị các Công đoàn bộ phận tùy tình hình thực tế của đơn vị triển khai thực hiện.

     Vui lòng tải file đính kèm tại đây.