Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

     Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FCS của CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2017
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2017
3. Lý do và mục đích:
* Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
– Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2017.
– Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7. Q6, Tp.Hồ Chí Minh.
– Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng cuối năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017.
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán 4 tháng cuối năm 2016.
+ Tờ trình V/v Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
+ Một số vấn đề khác.

*Vui lòng xem file đính kèm Tải Về