Lĩnh vực hoạt động

       

         

     

Ngành nghề kinh doanh chính:

1. Kinh doanh lương thực, thực phẩm và công nghệ phẩm;

2. Thu mua, chế biến và xuất khẩu mặt hàng gạo các loại;

3. Kinh doanh xăng dầu…

Lĩnh vực khai thác nhà đất đang được Công ty quan tâm đầu tư.