Chức năng - Nhiệm vụ

Mục đích kinh doanh của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Công ty) là mang lại lợi nhuận và hiệu quả cao nhất, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại Công ty trong điều kiện tuân thủ các quy định của Pháp luật, phát triển bền vững lâu dài, không ngừng cải tiến các nguồn lực, cải tiến chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh doanh, uy tín và năng lực cạnh tranh của Công ty.

Công ty hoạt động kinh doanh đa ngành, đa nghề, trong đó ưu tiên ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông và người lao động. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty có thể tiến hành đăng ký hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được Pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty là Kinh doanh lương thực, thực phẩm và công nghệ phẩm; Thu mua, chế biến và xuất khẩu mặt hàng gạo các loại; Kinh doanh xăng dầu…Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp cho ngành, nghề chính: bán sỉ và lẻ trong các cửa hàng tiện ích, xăng dầu; khai thác nhà đất và các ngành, nghề kinh doanh khác được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

(Xem thêm: ngành nghề kinh doanh của Công ty kế thừa giai đoạn Công ty TNHH MTV được quy định tại khoản 2, điều 4, chương II (trang 6) của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần)

Công ty có các quyền và trách nhiệm được quy định theo Luật Doanh nghiệp hiện hành và các quy định Pháp luật có liên quan. Công ty thành lập 05 Phòng nghiệp vụ và 10 Chi nhánh (đơn vị) trực thuộc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

Phòng Tổ chức - Hành chính: Tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng giám đốc trong các lĩnh vực tổ chức, quản lý bộ máy; nhân sự, lao động - tiền lương; các vấn đề liên quan đến việc làm, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm và các quy định khác của Pháp luật hiện hành; hành chính – tổng hợp, văn thư – lưu trữ; thi đua khen thưởng, công tác pháp chế, bảo vệ nội bộ; phòng chống tham nhũng, theo dõi, quản lý cổ đông; Tham mưu việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Phòng Tài chính – Kế toán: Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác tài chính và hạch toán kế toán; Bảo đảm đáp ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty theo các quy định về quản lý kinh tế của Nhà nước và Quy chế tài chính của Công ty; Giúp Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong việc chấp hành các quy định về tài chính, tín dụng, chế độ  kế toán, kiểm soát dòng tiền các hoạt động kinh tế trong Công ty theo các quy định về quản lý kinh tế của Nhà nước và của Công ty.

Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, xúc tiến thương mại, công tác thị trường, khai thác khách hàng, tiêu thụ sản phẩm; cung cấp, điều động phương tiện vận chuyển; quản lý, kinh doanh, phân phối hàng hóa nhằm đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Phòng Xuất nhập khẩu:Tham mưu giúp Ban Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh xuất nhập khẩu theo quy định pháp luật Quốc tế và Việt Nam, đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương.Tổ chức tìm kiếm, thiết lập thị trường mua bán,nghiên cứu định hướng chiến lược thị trường và xúc tiến thương mại. Đảm bảo tính pháp lý trong công tác kinh doanh xuất nhập khẩu khi có tranh chấp; thực hiện công tác bảo hiểm hàng hóa, giảm thiểu rủi ro, xây dựng kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Xây dựng các quy chế quản lý thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng phù hợp với quy định pháp luật Quốc tế và Việt Nam.

Phòng Đầu tư chiến lược – Kỹ thuật xây dựng cơ bản: Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc trong công tác xây dựng chiến lược đầu tư, kinh doanh, sử dụng mặt bằng, kho bãi; các vấn đề về xây dựng cơ bản, tổ chức đấu thầu, chọn thầu; công nghệ xay xát, chế biến, định mức kinh tế - kỹ thuật theo đúng mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty.

Các chi nhánh: Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chỉ tiêu, kế hoạch Công ty giao; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng các nguồn lực Công ty giao có hiệu quả; thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật về quản lý kinh tế, tài chính của Công ty và của Nhà nước; quản lý và phân công lao động hợp lý, hiệu quả, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong đơn vị.

 

 

 

 

alt

alt

alt