Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của Công ty kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2017

 

 

Xem thêm: Sơ đồ tổ chức của Công ty kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016 (trước ngày 03-5-2017)

 

 NGUỒN FOODCOSA