FoodcoMart Tây Ninh

     FoodcoMart Tây Ninh là Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Lương thực TP Hồ Chí Minh theo quyết định số 36/QD-LT-HĐQT ngày 01/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

     Cùng với hệ thống FoodcoMart Sài Gòn, FoodcoMart Tây Ninh là điểm bán hàng bình ổn giá phục vụ cho người dân tỉnh Tây Ninh và các khu vực lân cận.


Điểm bán hàng và kho hàng của FCM Tây Ninh

Nguồn: FOODCOSA

Leave a Reply

Your email address will not be published.