Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / FCS: Võ Thành Nhân – Thành viên BKS – đăng ký bán 1,600 CP

FCS: Võ Thành Nhân – Thành viên BKS – đăng ký bán 1,600 CP

     Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Ông Võ Thành Nhân – Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh, thông báo việc đăng ký bán cổ phiếu FCS với thông tin cụ thể sau:

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Nhân

– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

– Mã chứng khoán: FCS

– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,600 CP (tỷ lệ 0.01%)

– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,600 CP

– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân

– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/03/2017

– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/04/2017.