Trang chủ / Công bố thông tin / Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Sáng nay, 24/6/2022 tại trụ sở chính – số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TPHCM, Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ).

Hình: Đoàn chủ tịch điều hành cuộc họp

Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút, có 35 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký dự họp, đại diện cho 29.294.105 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định, ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành.

Đến dự ĐHĐCĐ của Công ty có đại diện lãnh đạo 02 cổ đông lớn của Công ty là Tổng công ty Lương thực miền Nam – Công ty cổ phần và Công ty cổ phần Tập đoàn SOMO Việt Nam

Sau hơn 03 giờ làm việc, ĐHĐCĐ đã hoàn tất chương trình Đại hội. Nghị quyết được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Tải về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 TẠI ĐÂY)

Ngoài các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua một số tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Hình: Biểu quyết tại cuộc họp

ĐHĐCĐ đã biểu quyết tán thành 100% việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ I năm 2016 – 2021 và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ II năm 2021 – 2026

Hình: Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II năm 2021-2026

Nhận định tình hình kinh doanh lương thực năm 2022 là tiếp tục khó khăn, nguồn vốn kinh doanh vẫn đang thiếu hụt. Tuy nhiên, Công ty trong năm 2022 Công ty cố gắng phấn đấu đạt chỉ tiêu lợi nhuận 100 triệu đồng.

(Tải về toàn văn tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 TẠI ĐÂY)

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI

Leave a Reply

Your email address will not be published.