Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo Nghị quyết số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2017

Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo Nghị quyết số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2017

     Công ty cổ phần Lương thực Tp.HCM trân trọng thông báo về việc thay đổi Thành Viên Hội đồng quản trị của Công ty theo Nghị quyết số 01/NQ-LT-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2017.

     Thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm Tải Về