Trang chủ / Các xí nghiệp lương thực

Các xí nghiệp lương thực

Xí nghiệp Lương thực Cửu Long

     Xí nghiệp Lương thực Cửu Long là Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Lương thực TP Hồ Chí Minh theo quyết định số 42/QD-LT_HĐQT ngày 01/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đọc thêm