Trang chủ / Các xí nghiệp lương thực

Các xí nghiệp lương thực

Xí nghiệp Lương thực Thới An

     Xí nghiệp Lương thực Thới An là Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Lương thực TP Hồ Chí Minh theo quyết định số 41/QD-LT-HĐQT ngày 01/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đọc thêm

Xí nghiệp Lương thực Tri Tôn

     Xí nghiệp Lương thực Tri Tôn là Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Lương thực TP Hồ Chí Minh Minh theo quyết định số 37/QD-LT-HĐQT ngày 01/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đọc thêm