Trang chủ / Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức

Ban kiểm soát

     Ban kiểm soát có 03 (ba) thành viên, bao gồm Trưởng ban chuyên trách và các thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

Đọc thêm