Trang chủ / Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức

Ban kiểm soát

     Ban kiểm soát có 03 (ba) thành viên, bao gồm Trưởng ban chuyên trách và các thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

Đọc thêm

Ban Tổng giám đốc

     Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh có 02 thành viên, 01 Tổng Giám Đốc và 01 Phó Tổng Giám Đốc.

Đọc thêm