Trang chủ / Công bố thông tin / Một số nội dung khác / Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu

     BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHÀN LƯƠNG THỰC TP.HCM NGÀY 19/8/2016.

     Xin vui lòng tải file đính kèm tại đây